Link

堂主任-梁羽華牧師
傳道-劉玉珍姑娘
梁羽華牧師
1990年國立台灣大學藥劑系畢業
1995年中國神學研究院道學碩士畢業
1995年至今擔任屯門崇真堂堂主任

梁劉玉珍師母
1990年國立政治大學西語系畢業
1995年中國神學研究院道學碩士畢業
1995年至今擔任屯門崇真堂傳道

福音幹事-麥靜而姑娘
麥靜而姑娘
2008年香港浸會大學持續教育學院應用心理學文憑畢業
2016年伯特利神學院基督教輔導學及基督教教育學士畢業
2005年至今擔任屯門崇真堂幹事2020-2022年度執事:

教牧:梁羽華牧師 劉玉珍傳道

主席:梁健峰弟兄

副主席:韓永達弟兄

文書:霍敏翹姊妹

司庫:蕭佩玲姊妹

司數:李慧玲姊妹

其他:楊智達弟兄、霍敏翹姊妹、鄭永堅弟兄2020-2022年度各事工部長:

顧問:梁羽華牧師 劉玉珍傳道

青少年部:霍敏翹姊妹

職青部:任俊朗弟兄

成人部:鄭永堅弟兄

家庭部:楊智達

敬拜部:李慧玲姊妹

教導部:蕭佩玲姊妹

行政部:韓永達弟兄